เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน

ความจริงของ คาร์โบฟูราน Carbofuran

In Research on 23/11/2009 at 6:44 pm

ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นความเสี่ยงทางสาธารณสุขสุขภาพ และผลกระทบในสภาพแวดล้อม ในการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืช คาร์โฟูราน Carbofuran

จากกรณีที่หน่วยงานราชการเป็นตัวกลางนำสารเคมีเข้ามาในอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร เพื่อแก้ปัญหาโรคระบาดในนาข้าว ทั้งๆที่พื้นที่ดังกล่าวชาวบ้านได้รวมตัวกันทำเกษตรอินทรีย์มานานแล้ว มาถึงการประชุมทางวิชาการของสมาคมอารักขาพืชไทย ที่จัดขึ้นในจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสานเห็นว่า ถึงเวลาแล้วที่จะมีการทบทวนแนวทางการใช้สารเคมีในการเกษตร เพื่อให้สังคมรับรู้ถึงผลกระทบของ คาร์โฟูราน Carbofuran ในสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมนุษย์

เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสานเป็นเครือข่ายของเกษตรกร มากกว่า 3,000 ครัวเรือนที่มีการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน เพื่อรองรับระบบอาหารท้องถิ่น การประกอบอาชีพในชุมชน และการตรวจสอบนโยบายด้านการเกษตรทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งผลกระทบของการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีผลต่อเกษตรกร เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ให้มีการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน

คาร์โฟูราน carbofuran เป็นยาเม็ดสีม่วง ที่มีคุณลักษณะดูดซึมทางรากเท่านั้น สารคาร์โฟูรานเป็นสารพิษที่ถูกใช้เหมือนยาสามัญประจำบ้าน และมีการใช้มาอย่างยาวนาน ทั้งที่ผู้ใช้อาจรู้และไม่รู้ถึงพิษภัยของสารเคมีนี้เลย เพราะเป็นสารเคมีปราบศัตรูพืชชนิดแรกๆที่นำเข้ามาในประเทศไทย ปริมาณการนำเข้าสารคาร์โฟูรานในปี 2551 มีปริมาณมากกว่า หนึ่งหมื่นตันต่อปี สารคาร์โฟูรานมีชื่อทางการค้านับห้าสิบชื่อ นำเข้ามาจากประเทศจีน อินโดเนียเซีย เวียดนามเป็นหลัก นิยมใช้หว่านในนาข้าว ใช้รองก้นหลุมในผักผลไม้ และโรยเพื่อกำจัดมดแมลง สารคาร์โฟูรานนั้น มีปริมาณ การตกค้าง(MRL) สูงเกินกว่าสารกำจัดศัตรูพืที่กำหนดให้มีได้ในพืชผลเกษตร ในนาข้าวและผักผลไม้ ซึ่งหากได้รับสารเข้าสู่ร่างกาโดยการสูดดม หรือกลืนกินเข้าไป จะเกิดอาการวิงเวียน เหงื่อแตก อาเจียน กล้ามเนื้อเกร็ง น้ำลายฟูมปาก และอาจหมดสติได้ 2

คาร์โฟูราน carbofuran มีพิษอย่างสูง สามารถทำลายระบบประสาทของมนุษย์ ในปีพ.ศ. 2533 พบว่าการได้รับพิษจากยาปราบศัตรูพืชอยู่ในขั้นต่ำ แต่ว่าในปีพ.ศ. 2546 3 ในประเทศไทยพบว่ามีผู้ได้รับพิษจากการใช้สารปราบศัตรูพืช คาร์โฟูราน carbofuran เพิ่มขึ้นจาก 15% เพิ่มขึ้นเป็น 30% โดยพบว่ามีจำนวนถึง 2,342 ราย ที่ได้รับพิษอย่างสูง โดยมีอาการวิงเวียน เหงื่อแตก อาเจียน กล้ามเนื้อเกร็ง น้ำลายฟูมปาก ความดันโลหิตสูง มองไม่เห็น หายใจไม่สะดวก หากได้รับมากมีอันตรายถึงชีวิต 4

ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 ประเทศแคนาดา และ ประเทศในเครือสหภาพยุโรป EU ได้ห้ามใช้สารคาร์โฟูราน carbofuran และเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 ที่ผ่านมานี้ องค์การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Environmental Protection Administration) 5 ได้ ประกาศยกเลิกการขึ้นทะเบียนและการใช้ สารคาร์โฟูราน carbofuran ในพืชทุกชนิด มีผลตั้งแต่เดือนธันวาคม 2552 เป็นต้นไป โดยให้เหตุผลว่า การใช้ สารคาร์โฟูราน carbofuran เป็นอันตรายสำหรับประชาชนทั่วไป ทั้งผู้บริโภคและเกษตรกร สารคาร์โฟูราน carbofuran ทำให้เกิดการระคายเคืองในตา ผิวหนัง และมีผลร้ายแรงในระยะยาวต่อระบบประสาท และระบบพันธุกรรม จะถูกทำลายไปเมือมีการใช้อย่างต่อเนื่องยาวนาน6

ในปีพ.ศ. 2551 ได้มีงานวิจัยที่พบปัญหาในไร่ฝ้าย โดยพบว่าเกษตร 34 รายที่สัมผัส สารคาร์โฟูราน carbofuran มีอาการวิงเวียน เหงื่อแตก อาเจียนปวดหัว แสบตา กล้ามเนื้อเกร็ง7 และ 13ราย ที่มีอาการเช่นเดียวกันในระหว่างปี 2545 – 25478, ในสหรัฐอเมริกาปี 2548 พบว่าการใช้สารเคมีราบศัตรูพืช มีผลทำให้เกิดโรคมะเร็งในปอด และความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่า เมื่อเกษตรกรได้สัมผัสกับสาร คาร์โฟูราน carbofuran มากกว่า 109 ครั้ง หรือเปรียบเทียบได้กับการได้สัมผัส คาร์โฟูราน carbofuran อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 9 วัน 9

สารคาร์โฟูราน Carbofuran มีอัตราการเสี่ยงจากการปนเปื้อนอยู่ในสภาพแวดล้อม เพราะสามารถอยู่ในดินได้นานกว่า 60 วัน จึงสามารถละลายไปยังน้ำใต้พื้นดินและแพร่กระจายได้โดยง่าย10 มีงานวิจัยในอำเภอ ชัยปราการ และอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ามีสารคาร์โฟูราน Carbofuran ตกค้างสูงสุดระหว่าง 0.018 – 0.269 ไมโครกรัม ต่อ ลิตร11

คาร์โฟูราน carbofuran มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คาร์โฟูราน carbofuran เป็นยาเม็ดที่ดูเหมือนเมล็ดของพืช จึงทำให้นกมาเก็บกินได้ง่าย ยาคาร์โฟูราน carbofuran หนึ่งเม็ดสามารถฆ่านกได้ หนึ่งตัว เมื่อนกตาย สัตว์อื่นที่มากินซากนกก็จะได้รับการถ่ายทอดสาร คาร์โฟูราน carbofuran ต่อไป รวมทั้งทำให้มีสารพิษตกค้างในปลา ทำให้ปริมาณปลาแซมมอลในธรรมชาติลดลง ในปี 2552 มีรายงานการใช้คาร์โฟูราน carbofuran เป็นสารพิษเพื่อฆ่าสิงโตในประเทศเคนยา

สุขภาพของผู้บริโภคมีความเสี่ยงต่อสารตกค้างในอาหาร และน้ำดื่ม จากสารคาร์โฟูราcarbofuran ในประเทศไทย กรมวิชาการเกษตรได้ประกาศให้ สารคาร์โฟูราน carbofuran เป็นสารเคมีที่อยู่ในบัญชีที่ต้องเฝ้าระวังมาอย่างยาวนาน แต่กลับไม่มีการยกเลิกการใช้ ทั้งที่เป็นสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง จึงสมควรให้มีการประกาศยกเลิกการใช้ เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยซึ่งจะเป็นผู้นำในอาหารปลอดภัยในภูมิภาคนี้ รวมทั้งตอบสนองนโยบายของสุขภาพและสุขภาวะของสังคมไทยโดยรวม

สามาถหาข้อมูลเพิ่มเติมของเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน (Alternative Agriculture Network – Esan: AAN) ได้ที่ aanesan.wordpress.com or sathai.org

อ้างอิง

http://wp.me/pB6NH-43

2 http://www.fao.org/docrep/008/af340e/af340e0l.htm#bm21

3 http://www.fao.org/docrep/008/af340e/af340e0l.htm#bm21

4 http://pmep.cce.cornell.edu/profiles/extoxnet/carbaryl-dicrotophos/carbofuran-ext.html

5 http://www.epa.gov/opp00001/reregistration/carbofuran/carbofuran_noic.htm#revocation

6 http://www.treehugger.com/files/2009/11/epa-bans-pesticide-insecticide-carbofuran-by-2010.php

7 http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00056485.htm

8 http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=17225942

9 http://www.ehponline.org/members/2004/7451/7451.html#resu

10 http://pmep.cce.cornell.edu/profiles/extoxnet/carbaryl-dicrotophos/carbofuran-ext.html

11 http://www.fao.org/docrep/008/af340e/af340e0l.htm#bm21

Carbofuran in Thailand: A Public Health Risk by Bennett Haynes https://aanesan.wordpress.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: