เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน

มหกรรมประชาชนอีสานเพื่อการปกป้องทรัพยากร

In Network Events on 07/01/2010 at 9:48 pm

ร่างกำหนดการ

มหกรรมประชาชนอีสานเพื่อการปกป้องทรัพยากร

ชุมชนท้องถิ่น

๒๕ ๒๗  มกราคม  ๒๕๕๓

ณ. สวนดอกคูณ  บึงแก่นนคร   อำเภอเมือง   จังหวัดขอนแก่น

…………………………………………………………….

คำขวัญ : ตุ้มโฮมภูมิปัญญาท้องถิ่น เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินให้ดู๋หมั่น

แปงบ้านถิ่นอีสาน

วันที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๕๓

.๐๐ ๑๕.๐๐ น. ตั้งขบวนเดินรณรงค์ในตัวเมืองขอนแก่น

๑๕.๐๐ ๑๕.๒๐ น. พิธีกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน

โดย นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น

๑๕.๒๐ ๑๕. ๔๐น. ประธานจัดงานกล่าวรายงาน

โดย นายบุญส่ง  มาตขาว

๑๕. ๔๐ –  ๑๖.๐๐ น. พิธีเปิดงาน

โดย  ผู้ว่าราชการและผู้แทนพี่น้องภาคประชาชน

๑๖.๐๐  –   ๑๗.๐๐ น. ปาฐกถา การเคลื่อนไหวท้องถิ่น : ท่ามกลางภาวะวิกฤติโลก

โดย   อาจารย์ศรีศักร  วัลลิโภดม

๑๗.๐๐ -๑๘.๐๐ น. เสวนาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นขอนแก่น

โดย

พ่อจอม ข้อยุ่น ชุมชนสาวะถี

คุณประมวล พิมเสน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น

ดำเนินรายการ โดย อาจารย์แก้วตา จันทรานุสรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๑๘.๐๐ ๒๐.๐๐ น. การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านพี่น้องชาติพันธุ์

หมอลำ และ กันตรึม

รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน พาแลง อาหารพื้นบ้าน

๒๐.๐๐- ๒๒.๐๐ น. เล่าขานตำนานเพลงเพื่อชีวิตบนเส้นทางการต่อสู้ของชาวอีสาน

โดย หงา    คาราวาน

วันที่ ๒๖  มกราคม  ๒๕๕๓

๐๗.๐๐ น. ทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลแก่พี่น้องนักต่อสู้ที่เสียชีวิต

๐๘๐๐ ๑๐.๐๐ น. อภิปราย 30 ทศวรรษ ขบวนการพัฒนาอีสานจากอดีตสู่อนาคต : ก้าวข้ามความแตกแยกกระจัดกระจาย โดย

ครูสน รูปสูง ตัวแทนสภาองค์กรชุมชน

แม่ผา กองธรรม เครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำมูล

นายปราโมทย์  ผลภิญโญ เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

นายสนั่น  ชูสกุล ที่ปรึกษาสมัชชาคนจน

อาจารย์ประภาสปิ่นตบแต่ง นักวิชาการ

ดำเนินรายการ โดย

นายวิพัฒนาชัย พิมพ์หิน ประธาน กป.อพช.ภาคอีสาน

๑๐.๐๐ –  ๑๑.๓๐  น. เวทีวิชาการกลุ่มประเด็น 1 (ทรัพยากร ที่ดิน เกษตรกรรม พลังงานทางเลือก)

๑๑.๓๐๑๓.๐๐  น. พักรับประทานอาหาร

๑๓.๐๐ ๑๔.๐๐  น. เวทีวิชาการกลุ่มประเด็น 2 (สวัสดิการชุมชน การจัดการทุนชุมชนและหนี้สิน แรงงาน)

๑๔.๐๐ ๑๕.๐๐  น. เวทีวิชาการกลุ่มประเด็น 3 (สื่อภาคประชาชน สภาองค์กรชุมชน ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค)

๑๕.๐๐๑๖.๐๐ น. เวทีวิชาการกลุ่มประเด็น 4 (การศึกษาทางเลือก สุขภาพทางเลือก ผู้หญิง เอดส์)

๑๖.๐๐ ๑๖.๓๐  น. ประมวลภาพรวม โดย  ทีมวิชาการ

๑๖.๐๐๑๗.๓๐ น. อภิปราย อปท. : การเคลื่อนไหวท้องถิ่น เพื่อการปกป้องทรัพยากรท้องถิ่น ภายใต้การรุกของทุนนิยมโลกาภิวัตน์

ดร.พงศ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ นายกสมาพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคอีสาน

นายพีระพล พัฒนพีรเดช นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

อาจารย์วุฒิสาร  ตันไชย สถาบันพระปกเกล้า

นายบำรุง   คะโยธา นากยกองค์การบริหารส่วนตำบลสายนาวัง จ. กาฬสินธุ์

๑๗.๓๐.–  ๑๘.๓๐ น. ปาฐกถาร่วม ทุกคนมีส่วนร่วมสร้าง : สังคมทางเลือก”

โดย อาจารย์เสกสรรค์ ประเสริฐกุล (อยู่ระหว่างการติดต่อ)

๑๘.๓๐ ๒๐.๐๐ น. การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านจากกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ต่างๆ

๒๐.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. การแสดงดนตรีเพื่อชีวิต ซูซู  /สเลเต

๒๗ มกราคม ๒๕๕๓

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามซุ้มต่าง ๆ

๑๐.๐๐  – ๑๑.๐๐น. เปิดเวที ประชาชนอีสาน : การปกป้องทรัพยากรชุมชนท้องถิ่น

ดำเนินรายการ โดย

คุณอุบล อยู่หว้า

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. ประชาชนอีสานประกาศจุดยืนและเจตนารมณ์ พร้อมยื่นข้อเสนอต่อตัวแทนรัฐบาล โดย ตัวแทนพี่น้องจาก 14 ประเด็น

ดำเนินรายการ โดย   นายวิพัฒนาชัย พิมพ์หิน

………………………………………

โครงการ : มหกรรมประชาชนอีสานเพื่อการปกป้องทรัพยากรฯ และสิทธิชุมชนท้องถิ่น

โดย

กป.อพช.อีสาน และเครือข่ายองค์กรภาคี ภาคอีสาน

*********************************************************

1. ความเป็นมา

สถานการณ์โลกได้เคลื่อนตัวเข้าสู่สภาวะพื้นที่การผลิตอาหารถูกคุกคามอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมในระยะ  5  ปีที่ผ่านมา ภูมิภาคของประเทศไทยอยู่ในขอบเขตที่หลายประเทศทั่วโลกคาดหวังให้เป็นแหล่งอาหารของโลก

ผลจากการเคลื่อนตัวของกระแสส่งผลให้ภาคเกษตรกรรมของไทย โดยเฉพาะในภูมิภาคอีสาน ยังไม่สามารถปรับตัวได้เท่าทันกระแส การ ที่ประเทศไทยตกอยู่ในสถานการณ์ที่มีการเผชิญหน้าทางการเมืองแบบ  2  ขั้ว  การเตรียมการรับกระแสการยึดครองพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นจึงขาด การเตรียมการรองรับอย่างเป็นรูปธรรม

เครือข่ายองค์กรภาคีทางการพัฒนาภาคอีสานและกลไกองค์กรได้ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) ในการขับเคลื่อนระบบคิดเพื่อสร้างการตะ หนักรับรู้ ชุมชนภาคอีสานต่อระดับฐานล่างมาอย่างต่อเนื่อง  ในรูปแบบกิจกรรมเชิงประเด็นเป็นเครื่องมือในการปกป้องอธิปไตย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นของภูมิภาคอีสาน เช่น

งาน ภายใต้โครงการอธิปไตยอาหารภาคอีสาน  ขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อการรักษาไว้ซึ่งพื้นที่อาหารและความมั่นคงทางอาหาร รวมไปถึงการตระหนักในเรื่องสิทธิของเกษตรกร

งาน ด้านการจัดการที่ดิน  เพื่อเกษตรกรรม ขับเคลื่อนมุ่งเน้นในด้านสิทธิ์ในที่ดินทำกินของเกษตร  รวมทั้งการขับเคลื่อนกฎหมาย  ที่คุ้มครองเกษตรกร

งานด้านการจัดการน้ำ เพื่อร่วมกันปกป้องน้ำต้นทุนของเกษตรกรให้เหมาะสมต่อการดำรงชีพทางการเกษตร

งานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผลกระทบจาการ ขับเคลื่อนกิจกรรมการใช้ทรัพยากรของชุมชนที่ขาดการมีส่วนร่วมเช่น  การจัดการน้ำ  การจัดการป่าไม้-ที่ดิน การจัดการทรัพยากรแร่ สิทธิชุมชนและสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของท้องถิ่น ฯลฯ

งานกลุ่มผู้บริโภค ขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคของประชาชน

งานด้านสภาองค์กรชุมชน ที่ มุ่งเน้นการเปิดพื้นที่ให้กับขบวนองค์กรชุมชนได้มีพื้นที่ในการแสดงตัวตนและ ฐานงานรูปธรรมขององค์กรชุมชนผ่านเวทีการพูดคุยในสภาองค์กรชุมชนระดับตำบลและ ประสานความร่วมมือกับภาคีพัฒนาทั้งในส่วนของรัฐและท้องถิ่น

งานด้านสวัสดิการชุมชนตำบล ได้ขับเคลื่อนเพื่อการดูแล พี่น้องร่วมชุมชน อย่างเอื้อเฟื่อตามวิถีวัฒนธรรมของชุมชน จากกองบุญในตำบลของตนเอง

งานสุขภาพทางเลือก โดยเครือข่ายหมอพื้นบ้านที่มีความพยายามในการสร้างทางเลือกจากภูมิปัญญาของท้องถิ่นเพื่อการดูแลสุขภาพ

งานเด็ก-เยาวชน และสตรี เป็น สถานการณ์ลูกโซ่ที่มีผลกระทบต่อสถาบันครอบครัวและสังคมเช่น แรงงานภาคเกษตรกรลดลง  เด็ก เยาวชน สตรี ถูกลิดรอนสิทธิ์  กระแสบริโภคนิยม

การสืบสาน ถ่ายทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นไปแบบกระท่อนกระแท่น เกิดช่องว่าง  การให้ความสำคัญน้อย โดยเฉพาะเยาวชน คนรุ่นใหม่

การ หลอมรวมข้อมูลสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบระยะกลาง  ยาว จากประเด็นต่าง ๆ  สู่การกำหนดทิศทางและแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ของภาคอีสาน  จึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง เครือข่ายภาคีความร่วมมือภาคอีสานองค์กรภาคประชาชนและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ได้ตระหนักเห็นความสำคัญ  ในการขับเคลื่อนและการสร้างพลังกระเพื่อมทางสังคม  จึงได้ร่วมกันสร้างเวทีเชิงสาธารณะภายใต้กิจกรรม มหกรรมประชาชนอีสานเพื่อการปกป้องทรัพยากรฯและสิทธิชุมชนท้องถิ่น

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อเชิดชูวิถีเกษตรกรรม วิถีชุมชน และนำเสนอทางเลือก เป็นทางออกเพื่อฝ่าฟันให้พ้นวิกฤติการณ์ในระบบโลกาภิวัฒน์

2. ปลุกกระแสท้องถิ่น (Localization) อีสาน เพื่อให้รู้เท่าทันและเตรียมตัวต่อสู้กับระบบทุนที่จะเข้ามาแย่งชิงฐานทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น

3. เพื่อเผยแพร่ ผ่านเวทีสื่อสาธารณะบนฐานการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์

4. เชื่อมประสาน ภาคีความร่วมมือ เกษตรกร  นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และกลุ่มต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างพลังมุ่งสู่ขบวน ประชาชนอีสานเพื่อการปกป้องทรัพยากรฯและสิทธิชุมชนท้องถิ่น ในระยะยาว

3. รูปแบบการจัดงาน

1. การจัดประชุมสร้างความเข้าใจ   กำหนดรูปแบบการจัดงาน

2. ขบวนองค์กรชุมชนในพื้นที่เชิงประเด็นและภูมินิเวศ ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูล   การสรุปบทเรียน   การถอดองค์ความรู้จากการทำงานภายในเครือข่าย  โดยรูปแบบต่าง ๆ

3. จัดเวทีการวิเคราะห์  สังเคราะห์  ผลกระทบจากการเคลื่อนตัวของกระแสโลกต่อระบบเกษตรของเกษตรกรอีสานทั้งระยะสั้น  ระยะกลางและระยะยาว

4. เปิดเวทีมหกรรมประชาชนอีสานเพื่อปกป้องทรัพยากรฯและสิทธิชุมชนท้องถิ่น

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: