เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน

กรีนฮอร์น : ขบวนการทางสังคมที่กำลังเติบโต The Greenhorns – A Growing Social Movement

In Network Events, Youth Activities on 02/04/2010 at 3:29 pm

อเมริกาสูญเสีย ที่ดินที่ใช้ทำการเกษตรประมาณ 5 ไร่ต่อนาที  ทุกวันนี้เด็กอนุบาลประมาณ 1 ใน 3 ก็มีพัฒนาการเป็นโรคเบาหวานประเภท 2    ราว 30 ปีที่ผ่านมาวิกฤติของภาคเกษตรในอเมริกาขยายตัวอย่า งมาก  ทั้งจำนวนเกษตรกรที่ลดลง การสูญเสียที่ดิน  คุณภาพดินเสื่อมโทรม และบริษัทก็เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการควบคุมทั้งการผลิต การแปรรูป และเทคโนโลยี  กลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ซึ่งห่วงใยเรื่องสิ่งแวดล้อม  การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ

เรื่องสุขภาพ และความเป็นธรรมในด้านอาหาร (และประเด็นทางสังคมอื่นๆอีกมากมาย)  ได้ตัดสินใจยึดอาชีพเกษตรกรรายย่อย ทำเกษตรอินทรีย์ ในหลายพื้นที่ทั่วทั้งอเมริกา  เยาวชนคนรุ่นใหม่เหล่านี้เข้าใจดีว่าเขาไม่สามารถทำแค่พูดถึงระบบ อาหารที่ดี แต่ “เราจำเป็นต้องสร้างขึ้นมาด้วยตัวของเราเอง”  ซึ่งหมายความว่าต้องทำให้มือเปื้อนดินและเรียนรู้ว่าจะปลูกพืชผลอ ย่างไร รวมทั้งเชื่อมโยงกับผู้บริโภคท้องถิ่นซึ่งต้องการสนับสนุนคุณด้วย

คำว่า “กรีนฮอร์น”  เป็นคำดั้งเดิมใช้เรียกเกษตรกรรุ่นใหม่หรือเกษตรกรที่ ไม่มีประสบการณ์  กรีนฮอร์นเป็นเครือข่ายที่รวมตัวกันของอาสาสมัคร ทั้งเกษตรกรรุ่นใหม่  นักกิจกรรมทางสังคม  ศิลปิน และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ   เครือข่ายนี้มีกิจกรรมทางวัฒนธรรม  จัดทำสื่อ และทรัพยากรสำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่  ผ่านสื่อภาพยนต์แนวใหม่ ผ่านบล็อก และคู่มือเกษตรกร  เครือข่ายกรีนฮอร์นหวังที่จะกระตุ้นสำนึกและให้การ ศึกษามากขึ้นแก่เยาวชนเกี่ยวกับการทำเกษตรในฐานะที่เป็นอาชีพ ที่ยั่งยืน

อายุโดยเฉลี่ย ของเกษตรกรในอเมริกาประมาณ 57 ปี  แต่เกษตรกรในขบวนการกรีนฮอร์นโดยส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 25 ถึง 35 ปี  ปัจจุบันมีสมาชิก 3,000 รายอยู่ในเครือข่าย ซึ่งรวมถึงเยาวชนอื่นๆที่สนใจมาร่วมกันด้วย  แต่การทำเกษตรอินทรีย์เป็นอาชีพที่ยาก  เป็นอาชีพที่ต้องการการวางแผนที่ฉลาด  ทำงานหนักและต้องมีความรับผิดชอบต่อที่ดินของคุณเอง  เกษตรกรในขบวนการกรีนฮอร์นอาจไม่คาดหวังที่จะมีเงินมาก  แต่มีความสุขกับการทำงานหนักและการทำการผลิต

ความต้องการของ ผู้บริโภคที่ต้องการอาหารที่ปลอดภัยจากแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ช่วย ทำให้ขบวนการนี้เป็นไปได้มากขึ้น  แปลงเกษตรกรในเครือข่ายกรีนฮอร์นจำนวนมากได้ร่วมกันจัดทำโครงการ Community Supported Agriculture  หรือ CSA  ซึ่งเป็นโครงการเชื่อมโยงผู้ผลิตกับผู้บริโภค  โดยผู้บริโภคในท้องถิ่นมีข้อผูกพันว่าจะซื้อผลผลิตตามฤดูกาลใน แต่ละสัปดาห์ในราคาที่ตกลงกับเกษตรกร  ระบบนี้เป็นรูปแบบตลาดทางเลือกซึ่งเกษตรกรรุ่นใหม่กำลังพัฒนา ขึ้น  การให้การศึกษากับสาธารณชนและเยาวชนอย่างต่อเนื่องในเรื่องผล กระทบของการบริโภคที่ไม่ยั่งยืนและปัญหาในระบบอาหารจะช่วยให้ตลาด เกษตรอินทรีย์เติบโตไปข้างหน้า  ข้อมูลข่าวสารต่างๆเหล่านี้มีพลังต่อการสนับสนุนแนวทางเลือก สำหรับสังคมที่ดีกว่า  และช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับเยาวชนที่มีปฏิบัติการและดำเนิน ตามอาชีพทางเลือกอย่างการทำการเกษตรในแนวทางนี้ด้วยเช่นกัน

The Greenhorns – A Growing Social Movement

America loses 2 acres of farmland per minute. One third of today’s kindergartners will develop type-2 diabetes. The last 30 years have been an extended crisis in American agriculture – fewer farmers, less land, a degraded soil base and intensifying corporate control over production, processing and technology. A new group of young people who are concerned about the environment, climate change, public health and food justice (and many other social issues) have decided to take up careers in small-scale, organic farming throughout the U.S.  Many of these young farmers have come to understand that we cannot just talk about a better food system; we need to help build it ourselves.  This means getting your hands dirty, learning how to grow food and connecting to local consumers who want to support you.

The word “Greenhorn” is an old term for young farmer or a farmer without experience. The Greenhorns is a network put together by volunteers: young farmers, activists, artists and other supporters.  The network organizes cultural events, media and resources for young farmers.  Through their new film, blog and farmer guidebook, the network also hopes to raise more awareness and educate more young people about farming as a sustainable career.

The average age of farmers in the U.S. is 57 years old, but the farmers in the Greenhorns movement are mostly between 25 and 35.  There are now about 3000 members of the network, with many other young people interested in joining.  But organic farming is a difficult career that requires smart planning, hard work and commitment to your land.  Farmers in the Greenhorns movement maybe don’t expect to make a lot of money, but find happiness in hard work and growing food.

Demand from consumers for safe, organic food has helped make this movement possible.  Many farms in the Greenhorns network also organize Community Supported Agriculture (CSA) programs with local consumers who commit to buying in season produce each week at an agreed upon price with the farmer.  This is only one alternative market model that young farmers are working to develop.  Continuing to educate the public and other young people about the impacts of un-sustainable consumption and the problems in the food system will help the organic market to grow further.  Information is power to support alternatives for a better society – it also empowers young people to take action and pursue alternative careers like farming.

Blog – thegreenhorns.wordpress.com / Website – thegreenhorns.net

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: