เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน

Posts Tagged ‘Khon Kaen’

มหกรรมประชาชนอีสาน “เพื่อการปกป้องทรัพยากรท้องถิ่น”

In Network Events on 28/01/2010 at 10:18 am

โดย ทิพย์อักษร มันปาติ, 26 มกราคม 2553

ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา ทิศทางการพัฒนาประเทศที่คิดมาจากศูนย์กลางของอำนาจรัฐ แนวคิดการพัฒนาที่เน้นเศรษฐกิจประเทศให้ก้าวหน้า โดยที่คนท้องถิ่นไม่ได้ร่วมกำหนดอนาคตความเป็นไปของตนเอง ได้เปลี่ยนภาคอีสาน ผืนดินที่เคยอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ แหล่งน้ำและอาหาร ที่ประกอบสร้างวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น สร้างวัฒนธรรม “เฮ็ดอยู่เฮ็ดกิน” พอยังชีพ อาศัยธรรมชาติ ดูแลธรรมชาติ ไปสู่ภาวะหนี้สินและความยากจนมากยิ่งขึ้น

การพัฒนาที่ไม่สนใจเรื่องความเท่าเทียม การพัฒนาที่มุ่งแต่จะสร้างความมั่งคั่งจากการขูดทรัพยากรทุกอย่าง ทั้งบนดินและใต้ดินออกมาขาย การพัฒนาที่ไม่รู้จักรากเหง้าของตัวเอง ได้บั่นทอนศักยภาพของคนในการเข้าถึงทรัพยากรมากยิ่งขึ้น ฐานทรัพยากรอาหารธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่าและสามารถพัฒนาให้สอดคล้องกับนิเวศวัฒนธรรมได้ อีกมาก ถูกรุกทำลายมากขึ้น และสิ่งเหล่านี้คงกลายเป็นเพียงเรื่องเล่า หากไม่ยืนหยัดรักษาไว้

วันนี้ ผืนดินอีสานกำลังเผชิญหน้ากับแผนโครงการต่างๆ อีกมากมาย เช่น เขื่อน เหมืองแร่ พืชเชิงเดี่ยว พืชพลังงาน นี่คือสิ่งที่คนถิ่นอีสานจำเป็นต้องรับรู้ เรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจให้ท่องแท้อย่างรอบด้าน และมาช่วยกันคิดหาหนทางให้คนท้องถิ่น ร่วมกำหนดความเป็นอยู่ต่อไปข้างหน้า

Read the rest of this entry »